IS TIME TO WORK!

Here you will find some of the services I offer, but you are free to ask me if you need something that's not on the list, whether it is related with Communications, Image Taking, Sustainability, Travelling or Personal Guidance

WRITING

TALKS AND WORKSHOPS

SOCIAL MEDIA

filmmaking & photography

CORPORATE COMMUNICATIONS

MORE

Have you already decided what are we going to do together? Do you need more info on a specific service? 

Would you like to set a meeting to talk about what you need?

Write me through this form below and tell me what you need.

PLEASE NOTE THAT THE MORE INFORMATION ABOUT WHAT YOU NEED YOU GIVE ME,
THE EASIER IT WILL BE FOR ME TO ANSWER YOUR QUESTION AND/OR MAKE A CUSTOM BUDGET THAT SUITS YOU!

Testimonnials

some of the people i've had the pleasure to work with give their opinion about mE
 • La Mariona va aportar molt valor mentre va estar desenvolupant tasques de Community Manager per als perfils turístics de la Diputació de Barcelona, gestionats en aquell moment per Kiribatis. No només va aplicar a la perfecció el Pla de Social Media dissenyat prèviament, sinó que va proposar millores contínues i noves seccions per adaptar-nos a les tendències socials, sempre tan efímeres.

  DANIEL GUTIÉRREZ – AGÈNCIA KIRIBATIS
 • La Mariona t'ajuda a veure les coses en perspectiva, t'ensenya a relativitzar i et calma, aportant una visió holística de les situacions. És una persona que transmet confiança des del primer moment. És valenta, molt capaç d'orientar-te i té criteri.

  ARNAU BUXADÉ – ÒMNIUM CULTURAL
 • Certifico que la Mariona Sanz va superar amb excel·lència les pràctiques que va fer fa uns mesos a TV3, concretament a la secció de Cultura dels Serveis Informatius. Com a tutora seva, considero que està preparada per fer qualsevol feina relacionada amb el periodisme i la comunicació. Té els coneixements teòrics i pràctics necessaris, és reflexiva i resolutiva, i treballa amb eficiència i rigor [2014].

  MÒNICA HUGUET – TV3 TELEVISIÓ DE CATALUNYA
 • Des que vam començar a col·laborar a mitjans de 2018, la Mariona ha sigut una de les meves escriptores de viatge de més confiança, sobretot pel que fa a temes relacionats amb països del nord d’Europa, turisme sostenible i coses a fer que se surtin del comú. És molt proactiva, sempre proposa idees noves i segueix els nostres briefs a la perfecció. En els seus articles transmet passió per viatjar i per l’aventura, cosa que va molt alineada amb els valors de la nostra marca [Hostelworld].

  Si el que busques és algú per donar consells exclusius de viatge barrejats amb experiències personals, estàs en bones mans!

  MARIONA VALENCIA – EXECUTIVA DE XARXES SOCIALS I CONTINGUT A HOSTELWORLD
 • La Mariona Sanz va incorporar-se a la nostra empresa com a Content Manager. Sempre va demostrar un alt sentit de responsabilitat amb les tasques assignades i va ser clau pel bon desenvolupament dels projectes en els quals va participar. Es va integrar perfectament en l’equip humà de l’empresa, mostrant un esperit positiu i sent molt ben valorada per tots els membres d’E-UREK.
  MIREIA MACIÀ – AGÈNCIA E-UREK
 • Since we started collaborating back in mid-2018, Mariona has become one of my go-to freelancer travel writers, specially when it comes to off the beaten track things to do, sustainable travel and northern Europe countries. During this year and a half, she’s proven to be professional and proactive, always suggesting new ideas and following our briefs rigorously. Her articles show a great passion for travelling and adventure, something very aligned to our brand [Hostelworld] values. If you’re looking for someone to write exclusive travel tips mixed with personal travel tips, you’re in the right hands!
  MARIONA VALENCIA – HOSTELWORLD SOCIAL MEDIA & CONTENT EXECUTIVE
 • Mariona Sanz joined our company as Content Manager. She has demonstrated a high sense of responsibility with the tasks assigned and has been key to the good development of the projects in which she has participated. She has integrated perfectly into the human team of the company, showing a positive spirit and being highly valued by all the members of E-UREK.

  MIREIA MACIÀ – E-UREK DIGITAL AGENCY
 • I certify that Mariona Sanz excelled in the internship she did on TV3, specifically in the Culture department of the Information Services. As her tutor, I believe that she is prepared to do any work related to journalism and communication. She has the necessary theoretical and practical knowledge, is reflective and decisive, and works efficiently and rigorously. [2014]

  MÒNICA HUGUET – TV3 TELEVISIÓ DE CATALUNYA
 • Mariona helps you see things in perspective, shows you how to relativize and calms you by providing a holistic view of situations. She is a person who transmits confidence from the first moment. She is brave, knows how to guide you and has criteria.

  ARNAU BUXADÉ – ÒMNIUM CULTURAL
 • Mariona added a lot of value while performing as a Community Manager for the tourism profiles of the Diputació de Barcelona, managed by Kiribatis at that point. Not only did she apply perfectly the previously designed Social Media Plan but she also proposed continuous improvements and new sections so as to adapt to social trends, always so ephemeral.
  DANIEL GUTIÉRREZ – KIRIBATIS AGENCY